КАЗАХСТАН

как отправить заявку на кредит во все банки
онлайн заявка на кредит наличными.

 

 

Нурсултан Абишевич Назарбаев 

холст лён; масло;   90см * 70 см; 2018 год.

полотно льон / олія, 130 см х 100 см, 2018р.

БАТИРИ КАЗАХСЬКОГО СТЕПУ

Наталя Мкртчян

2018, полотно – льон, олія.

 

Героїчний захист батьківщини, відстоювання від будь-яких зазіхань своєї землі, свого отчого краю - це традиція всього казахського народу, що має глибоке коріння, що йде в глибину століть, коли народ, його воїни змушені були неодноразово зі зброєю в руках захищати свою свободу від ворожих навал, феодального і колоніального гніту.

Багатонаціональний народ Казахстану шанує імена і справи своїх вірних синів і стійких захисників Вітчизни: Аблая, Карасая, Жангіра, Абулхаіра, Богенбая, Кабанбая, Науризбая, Раімбека, Кенесари і багатьох інших.

Картина присвячена 555-річчю Казахського ханства, яке виповнилося у 2018 році.

  

БАТЫРЫ КАЗАХСКОЙ СТЕПИ

Наталья Мкртчян

2018, холст - лен, масло

 

Героическая защита родины, отстаивание от любых посягательств своей земли, своего отчего края — это традиция всего казахского народа, имеющая глубокие корни, уходящие в глубину веков, когда народ, его воины вынуждены были неоднократно с оружием в руках защищать свою свободу от вражеских нашествий, феодального и колониального гнета.

Многонациональный народ Казахстана чтит имена и дела своих верных сынов и стойких защитников Отечества: Аблая, Карасая, Жангира, Абулхаира, Богенбая, Кабанбая, Наурызбая, Раимбека, Кенесары и многих других.

 

Картина посвящена 555-летию Казахского ханства, которое исполнилось в 2018 году.

 полотно льон / олія, 130 см х 100 см, 2018р.

 

БЕРКУТУЧИ

Наталя Мкртчян

2018, полотно – льон, олія

 

Важливе місце в житті кочівників займало полювання, тому вони високо цінили бистроногого скакуна, ловку борзу і зіркого беркута. До сих пір однією із самих самобутніх національних традицій казахів вважається полювання із ручним беркутом, секрети беркутучи передають з покоління до покоління.

Довгий і трудний шлях підготовки хижого птаха до полювання. Сезон полювання з беркутом розпочинається зі сніговим покровом. В якості звичайних трофеїв беркут приносить своєму хазяїну лисиць і зайців, хоча були часи, коли з хижим птахом полювали на сайгаків і джейранів.

Картина з 23 по 29 серпня цього року демонструвалася на Міжнародній виставці-конкурсі сучасного мистецтва в Пікіні «Тиждень Мистецтв у Китаї», де посіла друге місце.

 

БЕРКУТУЧИ

Наталья Мкртчян

2018, холст - лен, масло

 

Важное место в жизни кочевников занимала охота, поэтому они высоко ценили быстроногого скакуна, ловкую борзую и зоркого беркута. До сих пор одной из самых самобытных национальных традиций казахов считается охота с ручным беркутом, секреты беркутучи передают из поколения в поколение.

Длинный и трудный путь подготовки хищной птицы к охоте. Сезон охоты с беркутом начинается со снежным покровом. В качестве обычных трофеев беркут приносит своему хозяину лис и зайцев, хотя были времена, когда с хищной птицей охотились на сайгаков и джейранов.

Картина с 23 по 29 августа этого года демонстрировалась на Международной выставке-конкурсе современного искусства в Пекине «Недели Искусств в Китае», где заняла второе место.

 

 

полотно льон / олія, 130 см х 100 см, 2018р.

ДІВЧИНА–КАЗАШКА З ДОМБРОЮ

      Наталя Мкртчян

2018, полотно – льон, олія.

 

Дівчина-музикант, оспівуючи свою любов, передає і шелест трав, і радісний спів степового вітру, і кришталевий дзвін води в степових річках, тупіт копит скакунів, іржання коней.

Домбра завжди була невід'ємною частиною побуту кочівника. За допомогою всього двох струн степові музиканти передавали радощі й прикрощі простого народу. В умілих руках домбра може висловити всю гаму людських почуттів і переживань.

Картина написана до Національного дня домбри, згідно з Указом Президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва. У 2018 року свято відзначається вперше і випало на 1 липня.

 

  

ДЕВУШКА-КАЗАШКА С ДОМБРОЙ

Наталья Мкртчян

2018, холст - лен, масло

 

Девушка-музыкант, воспевая свою любовь, передает и шелест трав, и радостное пение степного ветра, и хрустальный звон воды в степных реках, топот копыт скакунов, ржание лошадей.

Домбра всегда была неотъемлемой частью быта кочевника. С помощью всего двух струн степные музыканты передавали радости и горести простого народа. В умелых руках домбра может выразить всю гамму человеческих чувств и переживаний.

Картина написана к Национальному дню домбры,согласно Указу Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В 2018 году праздник отмечается впервые и выпал на 1 июля.

  

 полотно льон / олія, 130 см х 100 см, 2018р.

 КИЗ КУУ

(дожени дівчину)

Наталя Мкртчян

2018, полотно – льон, олія.

 

Киз куу – кінно-спортивна гра, своїм корінням тягнеться в глибоку старовину, коли дівчата були воїнами і наїзницями. Вони пред'являли обранцям ряд умов, у т. ч. змагання зі скачок. У разі перемоги воїн мав право одружитися з нею. У видозміненій формі дійшли до нас декілька варіантів цієї гри, що проводяться під час весілля та інших урочистостей. За умовами гри дівчина повинна вдарити батогом джигіта і пуститися навскач, щоб першою доскакати до поворотного стовпа, а джигіт - наздогнати її. Якщо джигіт наздогнав її до лінії повороту, то, як переможець мав право обійняти і поцілувати дівчину. Якщо ж він не наздоганяв дівчину, то на зворотному шляху, підбурювана глядачами, вона наздоганяла невдалого джигіта і завдавала йому численні удари батогом. Подібні невдачі лягали ганьбою на наїзника, потрібен довгий час, щоб забули про неї.

 

КЫЗ КУУ

(догони девушку)

Наталья Мкртчян

2018, холст - лен, масло

  

Кыз куу – конно-спортивная игра, своими корнями уходящая в глубокую древность, когда девушки были воинами и наездницами. Они предъявляли избранникам ряд условий, в т. ч. состязания по скачкам. В случае победы воин имел право жениться на ней. В видоизмененной форме дошли до нас несколько вариантов этой игры, проводимых во время свадьбы и иных торжеств. По условиям игры девушка должна ударить плетью джигита и пуститься вскачь, чтобы первой доскакать до поворотного столба, а джигит - догнать ее. Если джигит догонял ее до линии поворота, то, как победитель имел право обнять и поцеловать девушку. Если же он не догонял девушку, то на обратном пути, подстрекаемая зрителями, она догоняла неловкого джигита и наносила ему многочисленные удары плетью. Подобные неудачи ложились позором на наездника, требовалось долгое время, чтобы забыли о ней.

 

 

 

полотно льон / олія, 130 см х 100 см, 2018р.

 ЕР-ТАРГИН

(Казахський героїчний епос «Ер-Таргин»)

Наталя Мкртчян

2018, полотно – льон, олія.

 

Казахський народ вів багатовікову боротьбу за збереження національної єдності і територіальної цілісності. У ці тривожні часи на захисті кордонів батьківщини знаходилися кращі сини свого народу - батири, яскравим представником яких був і Ер-Таргин.

У доброго і справедливого Таргина було чуйне серце, він був захисником слабких і скривджених. Але найяскравіше в зображенні батира - любов до батьківщини: він охороняв найважчі і найнебезпечніші ділянки на кордоні, згодом добровільно відправився на війну з загарбниками і своєю хоробрістю, міццю забезпечив перемогу.

 

ЕР-ТАРГЫН

(Казахский героический эпос «Ер-Таргын»)

Наталья Мкртчян

2018, холст - лен, масло

 

Казахский народ вел многовековую борьбу за сохранение национального единства и территориальной целостности. В эти тревожные времена на защите границ родины находились лучшие сыны своего народа - батыры, ярким представителем которых являлся и Ер-Таргын.

У доброго и справедливого Таргына было отзывчивое сердце, он был защитником слабых и обиженных. Но самое яркое в изображении батыра - любовь к родине: он охранял самые трудные и опасные участки на границе, впоследствии добровольно отправился на войну с захватчиками и своей храбростью, мощью обеспечил победу. 

 

Back to top
Back to top